nieuwe wwz

Afgelopen juli 2015 zijn de aanpassingen op de wet werk en zekerheid van kracht gegaan. De maatregelen zijn van toepassing op de volgende drie gebieden:

  1. De positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt
  2. Het versoepelen van het ontslagrecht
  3. De duur en invulling van de WW

Rechtspositie flexwerkers verstevigd

Met de eerste serie aanpassingen probeert de overheid de rechtspositie van flexwerkers te verstevigen. Grootste verschillen daarbij zijn dat flexwerkers na twee in plaats van drie jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Daarnaast worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien mits de periode tussen het afsluiten van een nieuw contract niet langer dan zes maanden beslaat. Op deze wijze probeert de overheid flexwerkers sneller door te laten stromen naar regulier werk en een solider bestaan. Daarmee doelend op een contract voor onbepaalde tijd en de financiële zekerheid en secundaire arbeidsvoorwaarden die daar aan vast zitten.

Wet werk zekerheid

Aanpassingen ontslagrecht

Ook het ontslagrecht gaat op de schop. De overheid probeert met de nieuwe aanpassingen om het ontslag eerlijker, sneller en minder kostbaar voor werknemers te maken. Vanaf juli 2015 zijn er nog maar twee wegen die naar een ontslag leiden. Een daarvan is via het UWV als het zaken betreft van bedrijfseconomische aard of langdurige arbeidsongeschiktheid. De andere is, bij ieder andere aanleiding tot ontslag het kantongerecht. Het recht op een transitie vergoeding (voorheen ontslagvergoeding) wordt beperkt tot werknemers die ten minste twee jaar in dienst zijn en waarbij het initiatief tot ontslag bij de werkgever ligt. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de duur van het dienstverband. Daarbij wordt de regel aangehouden dat de werknemer per gewerkt dienstjaar een derde maandsalaris als vergoeding krijgt. Voor werknemers die langer dan tien jaar onder contract zijn is dat een half maandsalaris. Ook wordt er een bovengrens ingesteld van 75 duizend euro als maximale transitievergoeding.

Aanpassing van de WW

Als laatste aanpassing is de wet op werkloosheid verandert. Hier is de grootste aanpassing het inperken van de WW tot maximaal 24 maanden. Dit zal vanaf 1 Januari 2016 stapsgewijs worden ingevoerd. Ook zal de manier waarop het UWV de hoogte van de uitkering bepaald veranderen. Die zal worden berekend op basis van een dagloon afgeleid van het verzekeringsloon dat de werknemer in de voorafgaande 12 maanden verdiend heeft. Vanaf juli 2015 zal ook de inkomens verrekening van kracht zijn. Deze maatregel probeert werken in en tijdens de WW te stimuleren. Deze aanpassing houdt in dat werknemers in de WW van elke bruto verdiende euro er 30 procent zelf  van mogen houden. Ook zal na zes maanden alle arbeid als passend worden gezien. Dat betekent dat na zes maanden het niveau of salaris van een baan geen redenen zijn om daar niet op te solliciteren of deze indien aangeboden te weigeren. Als laatste wordt de uitbetaling van de WW in de nieuwe vorm per kalendermaand uitbetaald en niet meer per vier weken.

Reacties zijn gesloten.